O MONITORZE WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

Monitor to projekt Forum Obywatelskiego Rozwoju, który ma ostrzegać przed propozycjami nowych regulacji, ze szczególnym naciskiem na te najbardziej niebezpieczne, mające największe szanse wejścia w życie, bo zgłaszane przez rząd.

Ograniczenia wolności gospodarczej mogą przybierać najróżniejsze formy. Rząd wprost może zakazywać określonych rodzajów działalności, ale może też ograniczać wolność gospodarczą w bardziej wyrafinowany sposób, np. ustalając ceny maksymalne i minimalne albo poprzez regulacje podatkowe preferując jedne firmy względem innych. Na potrzeby projektu przyjęliśmy podział ograniczeń wolności gospodarczej zgodny z przygotowywanym przez OECD wskaźnikiem PMR, który analizuje ograniczenia konkurencji.

Za ograniczeniami wolności gospodarczej i konkurencji stoją grupy interesów, które dzięki takim ograniczeniom odnoszą wymierne korzyści. Może wydawać się paradoksem, że przy ogólnym haśle deregulacji wciąż są uchwalane nowe ustawy ograniczające wolność gospodarczą. Paradoks jest tylko pozorny – za każdym ograniczeniem wolności gospodarczej i konkurencji stoją konkretne grupy osób, które na nich korzystają. Jednym z celów Monitora jest rzetelne pokazywanie kto traci, a kto zyskuje na poszczególnych ograniczeniach wolności gospodarczej.

CELE PROJEKTU

  • Stała obserwacja (od samego początku) projektów ustaw i rozporządzeń istotnych z punktu widzenia wolności (zwłaszcza gospodarczej), praworządności i – w efekcie – rozwoju gospodarki.
  • Dostarczanie opinii publicznej wiedzy na temat propozycji legislacyjnych i kontekstu w jakim powstają.
  • Większa przejrzystość procesu demokratycznego podejmowania decyzji przez decydentów.

EKSPERCI FOR

Projekt jest przygotowywany przez ekspertów Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Dariusz Adamski

Doktor habilitowany prawa, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie europejskim i prawie nowych technologii. Współpracuje z Komisją Europejską, polskimi ministerstwami (m.in. MSZ, MS i MRR) oraz przedsiębiorcami. W latach 2008-2009 stypendysta Fundacji Fulbrighta w Szkole Prawa Uniwersytetu Harvarda. Współpracownik European Research Centre for Economic and Financial Governance.

Tomasz Dróżdż

Asystent Przewodniczącego Rady Fundacji FOR

Student I roku studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku ekonomia. W trakcie studiów zaangażowany zawodowo w projekty o charakterze badawczym, analitycznym, a także te, w których istotną rolę odgrywały tzw. umiejętności miękkie. Interesuje się ekonomią, w szczególności zagadnieniami związanymi z myślą liberalną i państwem socjalnym. Dużo prywatnego czasu poświęcił koszykówce i muzyce. Jest także miłośnikiem świata przyrody.

Aleksander Łaszek

Wiceprezes zarządu FOR, główny ekonomista FOR

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie kończy pisać rozprawę doktorską poświęconą długookresowemu wzrostowi gospodarczemu po kryzysach bankowych. Związany z FOR od ponad 5 lat, autor licznych analiz FOR, a także m.in. rachunku od państwa i szacunków długu ukrytego. Autor i współautor tekstów i analiz m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Lisbon Council, Institute for Research in Economics and Fiscal Issues (IREF), Banku Światowego.

Obszary badawcze: wzrost gospodarczy, kryzysy finansowe, finanse publiczne, dług publiczny, systemy zabezpieczeń społecznych, samorząd terytorialny

e-mail: [email protected]
telefon: +48 695 286 386

Michał Magdziak

Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator projektu „UlepszPrawo.pl” w Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z FOR związany od 2012 r. Były prezes Koła Naukowego Prawa Procesowego działającego przy WPiA UW. Praktykował i pracował w uznanych warszawskich kancelariach prawnych, a także uczestniczył w zajęciach Kliniki Prawa działającej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokata dra Łukasza Chojniaka (od 2013 r.). Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego, a także prawa administracyjnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w prawie karnym oraz cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ochrony dóbr osobistych).

e-mail: [email protected]

Maciej Orczyk

Stażysta, dział analiz

Student finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej, Lokalny Koordynator organizacji Students For Liberty w Polsce. Laureat Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2016. W wolnym czasie zapalony pływak - mistrz Polski uczelni ekonomicznych w stylu klasycznym. Z Forum Obywatelskiego Rozwoju związany od lutego 2016 roku.

Marek Tatała

Wiceprezes zarządu FOR, ekonomista

Studiował ekonomię i ekonomiczną analizę prawa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekonomię i nauki polityczne na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Były prezes Polish Society of University of Bristol i były członek zarządu SKN Ekonomicznej Analizy Prawa. Laureat Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza. W 2013 r. ukończył CPPR-ACE Winter School in Public Policy Research Methods w Kochi, w Indiach, jako stypendysta Atlas Economic Research Foundation. Uczestnik programu Atlas Leadership Academy. Od 2010 r. współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju.

e-mail: [email protected]

Rafał Trzeciakowski

Ekonomista FOR

Doktorant w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent ekonomii i ekonomicznej analizy prawa w SGH. Stypendysta na University of Wisconsin-Madison w USA i Fudan University w Chinach. Wcześniej zatrudniony w Warszawskim Instytucie Studiów Ekonomicznych (WISE), gdzie realizował szereg projektów m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz w ramach Siódmego Programu Ramowego UE.

e-mail: [email protected]

Karolina Wąsowska

Prawnik. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła również stosunki międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pierwsze doświadczenie w zakresie prawa międzynarodowego oraz dyplomatycznego zdobywała podczas stażu w Ambasadzie RP w Helsinkach. Pracując w banku, pogłębiła umiejętności w obszarze ochrony danych osobowych oraz praw konsumenta. Od 2015 roku współpracuje z Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju, angażując się w projekty prawne.

Wiktor Wojciechowski

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2004-2008 pracownik Narodowego Banku Polskiego, w którym kierował Zespołem ds. Badań Rynku Pracy, były członek Rady Edukacji Ekonomicznej NBP, autor licznych publikacji z zakresu ekonomii pracy. W 2011 został głównym ekonomistą Invest-Banku (obecnie Plus Bank).

Obszary badawcze: rynek pracy (zatrudnienie, bezrobocie, wynagrodzenia), systemy ubezpieczeń społecznych, finanse publiczne, prywatyzacja.

Tematyka badań: ekonomia instytucjonalna, rynek pracy, finanse publiczne, prywatyzacja, fiskalne konsekwencje starzenia się społeczeństwa.

Wojciech Zając

Absolwent studiów "Master Studies in Finance" na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wcześniej zatrudniony jako analityk finansowy w międzynarodowych korporacjach i PKP S.A. Pracował jako doradca Ministra Infrastruktury i Rozwoju, gdzie zajmował się problemami transportowymi, głównie w zakresie infrastruktury i transportu kolejowego.

KRYTERIA WYBORU

  • Wpływ na wielkość państwa (wydatki państwa, równowaga finansów państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa)
  • Wpływ na bariery regulacyjne (regulacje pracy i przedsiębiorstw)
  • Wpływ na otwartość rynku (bariery dla handlu międzynarodowego i zagranicznych inwestorów)
  • Wpływ na rządy prawa (zgodność z prawem UE i Konstytucją RP)